Mestre Artesà

Mestre Artesà

A través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i de la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries, tenim la possibilitat de tramitar els següents documents acreditatius:

CARNET D’ARTESÀ ALIMENTARI

El carnet d’artesà alimentari s’atorga als artesans / es que acreditin experiència i coneixements suficients en una de les activitats relacionades en el repertori d’oficis d’artesania alimentària.

Per obtenir-lo, s’ha d’acreditar un mínim de 3 anys d’experiència de l’ofici, i haver realitzat un curs teòric i pràctic relacionat amb la matèria.

La validesa del carnet és indefinida, sempre que es compleixin els requisits i les obligacions establertes en la normativa vigent.

La possessió del Carnet d’Artesà Alimentari dóna dret a:

  • Poder utilitzar el qualificatiu d’Artesà Alimentari.
  • Poder emparar-se en qualsevol benefici que derivi dels plans de foment i promoció d’Artesania que la Generalitat de Catalunya aprovi o realitzi.
  • La possibilitat de ser el responsable d’una empresa artesanal alimentària.

DIPLOMA DE MESTRE ARTESÀ ALIMENTARI

El Diploma de Mestre Artesà s’atorga a aquells artesans / es que reuneixin determinats mèrits de creativitat i coneixements. Significa, per tant, el reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya del mestratge excepcional amb el qual l’artesà / ana exerceix el seu ofici.

Per obtenir-lo, s’ha d’acreditar un mínim de 15 anys d’experiència de l’ofici, i estar en possessió del Carnet d’Artesà Alimentari.

L’atorgament es fa a proposta de les entitats de representació i defensa delos artesans / es, amb l’informe previ de la Comissió d’Artesania Alimentària.

El Diploma de Mestre Artesà té una validesa indefinida.