Com fer-se Soci

Com fer-se Soci

Un gremi amb les portes obertes Els únics requisits per formar part del Gremi Artesà d’Xurrers de Catalunya són:

  • Estar donat d’alta en un dels següents epígrafs de l’impost d’Activitats Econòmiques i.A.E
  • Epígraf 644.6 Comerç al detall de masses fregides
  • Epígraf 419.3 indústries d’elaboració de masses fregides
  • Epígraf 663.1 Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent
  • Epígraf 982.4 Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent en fires i revetlles

Pagar una aportació al fons patrimonial

Aquesta aportació patrimonial té el seu origen en l’any 1978 any que es va comprar el local social amb la vessa de 48 € entre tots els agremiats.

Aquesta aportació amb el pas dels anys no ha patit cap variació ja que segueixen sent els 48 € que converteixen el agremiat a copropietari de la nostra seu social, sent retornada l’aportació en cas de causar baixa en el Gremi.

Pagar una sola quota anual

Aquesta quota es paga durant el primer quadrimestre de l’any sent el seu import de 118 € per als agremiats d’una sola xurreria i de 165,20 € per als que tenen més d’un. el pagament es pot realitzar a través d’una entitat bancària. Això permet si l’agremiat ho prefereix, la possibilitat de liquidar l’quota en dos terminis.

Documentació requerida:

  • 2 fotografies de mida carnet
  • Una fotocòpia de l’alta en el I.A.E
  • Una fotocòpia del DNI